A Kobéka Kultúr Kör Alapszabálya

Szervezet neve: Kobéka Kultúr Kör

Székhelye: 2481 Velence, Tulipán u. 7.

A kör a VBKSZE 1990. december 6-i küldöttgyulésének határozata alapján jött létre a Velenceiek Baráti Köre Szabadidos Egyesület Kápolnásnyéki csoportjából Székhelye Velence, Tulipán utca 7. a csoport jogutódjaként.

A kör célja

Kulturális szolgáltatás. A Velencei-tó és vonzáskörzete kulturális életének színesítése rendezvényeinkkel, kiadványainkkal, kiállításainkkal. Megjelenési formák biztosítása kezdo muvészek számára, nyomtatott kiadványokban, kiállítások szervezésével és online felület biztosításával.

A Velencei-tó és vonzáskörzete természeti és kulturális érétkeinek, turisztikai látványosságainak, bemutatása.

A tó alternatív idegenforgalmi hasznosításával kapcsolatos lehetoségek kutatása, fejlesztése.

Egészségmegorzéssel kapcsolatos szabadidos tevékenységek, szabadido sport lehetoségek fejlesztése.

A magyar kultúrához, történelemhez kapcsolódó érdekességek felkutatása bemutatása.

Tanfolyamok, eloadások, szórakoztató rendezvények szervezése .

Céljaink megvalósítása érdekében, gazdasági feltételeink biztosítására – a vonatkozó jogszabályok adta lehetoséggel élve- gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytatunk.

A kör tagjai vállalják, hogy magatartásukat céljainknak és az alapszabálynak megfeleloen alakítják.

A kör közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A kör tagjai

1, A kör alapító tagja az a személy aki a megalakuláskor a VBKSZE Kápolnásnyéki csoportjának tagja volt, ha átvételét a megalakulástól számított 15 napon belül írásban kéri.

2 A kör tagja lehet állampolgárságra való tekintet nélkül minden 14. életévét betöltött személy aki felvételét kéri és a kör alapszabályát elfogadja.

A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétol számított 30 napon belül, egyszeru szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételrol. Határozatát annak meghozatalát követo 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmezo számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs .

3. A kör alapító és rendes tagjai- továbbiakban tagok- szerepelnek az egyesület tagnyilvántartásban.

A tagok közgyulés által megállapított éves tagdíjat fizetnek.

4, A kör tagjainak joga hogy:

a, az egyesület tevékenységében részt vegyen

b, az egyesület szolgáltatásait igénybe vegye

c, az egyesület irataiba betekinthessen

d, arra, hogy a kör tisztségviselojévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn .

e, hogy a közgyulés összehívását kezdeményezze,

f, javaslatot tegyen a közgyulés napirendjére,

g, részt vegyen a kör tevékenységével kapcsolatos határozatok meghozatalában.

5, A kör tagjainak kötelességei:

a, megtartani államunk törvényeit

b, betartani az alapszabály rendelkezéseit

c a kör programjának kialakításában és végrehajtásában való tevékeny részvétel

d, a megbízatások lelkiismeretes teljesítése.

e, a tagdíj megfizetése

6, A tagsági viszony megszüntetése:

a, Ha a tag kilép.

b, A tagsági jogviszony felmondásával, ha a tag hat hónapon keresztül nem teljesíti az alapszabályban foglalt kötelezettségeit. A felmondásról a közgyulés dönt.

d, Kizárással. A kizárt tag az egyesület közgyuléshez fordulhat jogorvoslatért.

A kör szervezete

7, A kör legfelso döntéshozó szervezete a közgyulés. Gyulésein –melyekrol jegyzokönyv készül- minden tag tanácskozási és szavazati joggal rendelkezik.

A közgyulést a feladataihoz igazodó gyakorisággal de évente legalább egyszer az ügyvezeto szerv hívja össze. A közgyulés alapesetben a kör székhelyén ülésezik.

Az ügyvezeto szerv köteles a közgyulést összehívni a szükséges intézkedés megtétele céljából, ha:

•  az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,

•  az egyesület eloreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni

•  vagy az egyesület céljának elérése veszélybe került

A fentiek alapján összehívott közgyulésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetésérol dönteni

8, A közgyulést az elnökség legalább 15 nappal az ülés idopontja elott kiküldött meghívóval, elsodlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történo kézbesítésnek minosül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történo kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

A közgyulési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyulés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyulés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyulés helyszínét és idopontját, és az arra történo felhívást, hogy a megismételt közgyulés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A közgyulési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

A közgyulési meghívó kézbesítésétol vagy közzétételétol számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtol a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésobb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemrol nem dönt, vagy a kiegészített napirendi pontok szabályszeru kézbesítése nem állapítható meg, úgy a közgyulés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelozoen külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszeruen nem közölt napirenden szereplo kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplo kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.

9, A közgyulés a kört érinto bármely kérdésben a döntési jogot kizárólagos hatáskörébe vonhatja.

Kizárólag a közgyulés hatáskörébe tartozik:

•  az alapszabály módosítása

•  az éves költségvetés meghatározása

•  a vezetoség beszámolóinak elfogadása

•  a vezeto tisztségviselo díjazásának megállapítása;

•  a vezeto tisztségviselo feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezeto tisztségviselo az egyesülettel munkaviszonyban áll;

•  az olyan szerzodés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezeto tisztségviselojével, vagy ezek hozzátartozójával köt;

•  a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezeto tisztségviselok tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítésérol való döntés;

•  a végelszámoló kijelölése.

10, A közgyulés akkor határozatképes, ha azon a tagok fel + 1 fo jelen van.

Határozatképtelenség esetén a gyulést el kell napolni. A másodszor változatlan napirenddel megtartott közgyulés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

111, A közgyulés határozatait egyszeru szótöbbséggel hozza.

A gyulés bizonyos kérdésekben titkos szavazást rendelhet el. Szavazategyenloség esetén az elnök szava dönt.

Az egyesület alapszabályának módosításához és az egyesület megszunésérol szóló döntéshez a jelenlévo tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott döntése szükséges.

A határozat hozatalban nem vehetnek részt:

- akit a határozat kötelezettség vagy felelosség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta elonyben részesít;

- akivel a határozat szerint szerzodést kell kötni;

- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;

- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

12, A közgyulés öt évre háromtagú elnökséget választ, akik maguk közül választják meg a titkárt.

Elnökségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvoképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

A vezeto tisztségviselok legfeljebb egyharmada válaszható az egyesület tagjain kívüli személyekbol

13, Az elnökség üléseit a feladatokhoz igazodó rendszerességgel tartja

a, a testület akkor határozatképes, ha ülésén a tagok fele jelen van

b, a vezetoség határozatait egyszeru szótöbbséggel hozza

c, ülésekrol jegyzokönyv készül.

14, Az ügyvezetés feladat és hatásköre:

a, döntés azokban az ügyekben amelyeket az alapszabály nem utal a közgyulés kizárólagos hatáskörébe

b, a kör folyamatos munkájának irányítása

c, a kör jogi képviselete, adminisztrációs feladatok ellátása

d, a közgyulés elokészítése

e, a beszámolók elokészítése és azoknak a közgyulés elé terjesztése

f, az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyulés elé terjesztése

g,   az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyulés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

h,   az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselok megválasztatásának elokészítése;

i, a közgyulés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;

j, az ügyvezeto szerv által összehívott közgyulés napirendi pontjainak meghatározása;

k, részvétel a közgyulésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

l, a tagság nyilvántartása;

m, az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése ,

n, az egyesület muködésével kapcsolatos iratok megorzése;

o, az egyesületet érinto megszunési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben eloírt intézkedések megtétele;

p, az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételérol való döntés

q, az alapszabályban nem rögzített valamennyi szervezési, vezetési valamint képviseleti feladat, ügyintézési és egyéb munka.

15, A kör törvényes képviseletét ,körrel munkaviszonyban illetve munkavégzéssel kapcsolatos egyéb jogviszonyban álló alkalmazottak feletti munkáltatói jogokat, továbbá a vezetoségi ülések között a 14. pontba foglalt jogosítványokat a kör titkára gyakorolja.

16, Megszunik a vezeto tisztségviseloi megbízatás:

a./ a megbízás idotartamának lejártával;

b./ visszahívással;

c./ lemondással;

d./ a vezeto tisztségviselo halálával vagy jogutód nélküli megszunésével;

e./ a vezeto tisztségviselo cselekvoképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történo korlátozásával;

f./ a vezeto tisztségviselovel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

Az elnökségi tag megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezeto tisztségviselojéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy muködoképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezeto tisztségviselo kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésobb a bejelentéstol számított hatvanadik napon válik hatályossá.

A kör gazdálkodása

16, A kör anyagi eszközeit tagdíjakból, jogi és magányszemélyek adományaiból, közhasznú munkából, alaptevékenységszeru szolgáltatásokból és gazdasági vállalkozási tevékenység nyereségébol biztosítja.

A kör megszunése

17, A kör megszunik, ha

a, feloszlását a közgyulés kétharmados szótöbbséggel kimondja, illetve felügyeleti szerve

felszólítja vagy megállapítja megszunését.

b, Ha az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy

c,   az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz fot.

18, Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvrol szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek muködésérol és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.